Aydınlatma Metni

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ (“Ohsad”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

E-posta: [email protected]

Telefon:

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  1. İnternet Sitesi Üzerinden İletişim Kurmanız Halinde

İnternet sitemiz www. https://www.ohsadenstitu.com/üzerinden tarafımızla iletişim kurmayı tercih etmeniz halinde, Ohsad’a yapılan başvurulara ve taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılması, internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; Ohsad’a özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

  1. İnternet Sitesi Üzerinden Bülten Aboneliğine Başvurmanız Halinde

İnternet sitemizde bulunan haber bülteni aboneliğine başvurmanız halinde, ad-soyadı ve e-posta verileriniz talebiniz doğrultusunda bültenlerin size ulaştırılması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi; e-bülten okuma alışkanlıklarınız, eğilimleriniz vb.nden oluşan kişisel verileriniz, analiz edilerek; etkinlik, faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sözleşme ilişkisi içerisine girmeye ve/veya reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içeriklerin ve olanakların tercihinize bağlı olarak hatırlatılabilmesi; kurum, kurum faaliyetleri ve hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla, işlenmektedir.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir. Güvenliğinin temini amaçları dahilinde internet sitesinin iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Ohsad tarafından internet sitemizdeki formların doldurulması yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca açık rızanız ile veya şartlar oluşması halinde yine aynı maddede belirtilen bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

MADDE 5: YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

İnternet sitemizde bizlerle en hızlı şekilde iletişime geçebilmeniz kullandığımız iletişim sekmelerinin yurtdışında bulunan sunucularında tutulduğunu işbu bu aydınlatma metnini sizlerle paylaşarak bildiğinizi ve işbu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak açık rızanızı verdiğinizi kabul etmiş olacaksınız. Açık rıza metnini internet sitemizde bulabilirsiniz.

Tarafımızla iletişime geçerken yurtdışına kişisel veri aktarımında bulunmayı tercih etmezseniz, bizlerle internet sitemizde sizlerle paylaştığımız e-posta ve telefon numaramız üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.